§1

Ustala się 30 – dniowy płatności za tusze zwierzyny grubej , wzięte na użytek własny przez myśliwego, licząc od dnia pozyskania.

§2

W/w termin dotyczy zwierzyny pozyskanej począwszy od 01.07.2018.

§3

Od nieopłaconych należności na rzecz Koła naliczane są odsetki w wysokości ustawowej.

§4

Odsetki naliczane są od początku kolejnego miesiąca od tego, w którym upłynął termin płatności.

§5

W przypadku wpłaty dłużnika na konto Koła w pierwszej kolejności pokrywane są naliczone odsetki, a potem należność główna.