Komunikaty

Bal myśliwski odbędzie się 22 lutego na Hubala w Suwałkach. Chętni proszeni są o informacje do Kol. Tadeusza Czerwieckiego najpóźniej do poniedziałku 13.01.2020. Para myśliwska koszt 220 pln, goście – 320 pln.

MYŚLIWI OBOWIĄZKOWO W GARNITURACH MYŚLIWSKICH

Darz Bór
Karol Tomkiewicz

W karnawale odbędzie się bal myśliwski w Centrum Bankietowym – Astoria, Koło dofinansowuje dla pary 100zł. W sprawie szczegółów proszę kontaktować się z Zarządem.

W ramach odrobienia godzin w łowisku, do rozwiezienia jest siano lub zboże do paśników.

W celu zaliczenia stażu myśliwskiego, obecność stażystów obowiązkowa na polowaniach zbiorowych.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2019/2020

MiejsceDataZbiórkaZwierzynaProwadzący
Dzierwany – hubertowskie09.11.2019Kapliczkalis, sarna, dzikZdzisław Grabek
Wodziłki17.11.2019Szkołalis, sarna, dzikTadeusz Czerwiecki
Dzierwany – Cisówek24.11.2019Smolnikilis, sarna, dzikŁukasz Grabek
Kojle15.12.2019Smolnikilis, sarna, dzikJan Cieraszewski
Wodziłki II – wigilijne22.12.2019Kozaklis, sarna, dzikTadeusz Czerwiecki
Czajewszczyzna05.01.2020Cisowa Góralis, sarna, dzikŁukasz Grabek

-Miejsce zbiórki myśliwych zgodne z komunikatem.

-Dla naganiaczy płacone po 80 zł.

-Zbiórki o godz 8.00. Pierwsze polowanie Hubertowskie jest w Sobotę, reszta polowań w Niedziele.


DB

Karol Tomkiewicz

W dniu 27 lipca b.r. /sobota/ odbyły się na strzelnicy myśliwskiej w Ełku zawody w strzelaniu.
Wygrani w następujących konkurencjach:


Łukasz Grabek – Trap
Marcin Zieliński – Przebieg zająca, Rogacz
Tadeusz Czerwiecki – Przebieg dzika, Klasyfikacja generalna

KOMUNIKAT

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego KAWKA w Suwałkach zatwierdza  Uchwałą nr 8/2019 podniesienie składki członkowskiej o 50 zł w skali roku (od 1 lipca 2019). Składka wzrasta do kwoty 75 zł kwartalnie.

———————————————

W dniu 27 lipca  b.r. /sobota/ o godz. 09.00 na strzelnicy myśliwskiej w Ełku (Ełk Szyba) odbędą się XIII Mistrzostwa Koła Łowieckiego Kawka w Strzelaniu w następujących konkurencjach:

-Trap

-Przebieg zająca

-Przebieg dzika

-Rogacz

-Klasyfikacja generalna

Potrzebna amunicja na pełen wielobój strzelecki, 50 szt na trap, 25 szt na przebieg zająca (przebiegu 10) i 10 szt. na przebieg dzika (przebiegu 10). Do rogacza strzelamy z broni gwintowanej. Na przebieg dzika można strzelać z amunicji breneka.

———————————————

W bieżącym roku gospodarczym zostaliśmy zakwalifikowani do introdukcji kuropatwy i zająca na terenach Kół Łowieckich: Kawka, Kuna, Szelment oraz Jedynka sponsorowana przez Marszałka Województwa. Koło Kawka jest w środku obszaru podlegającego introdukcji.

———————————————

Zarząd przypomina kolegom myśliwym, że w tym roku będzie mocno egzekwowana ilość przepracowanych godzin na rzecz koła. 

P R O T O K Ó Ł

Z Walnego Zgromadzenia członków Koła Łowieckiego KAWKA w Suwałkach

 

         Walne Zebranie członków Koła KAWKA odbyło się 08.06.2019 (sobota) w Jeglieniszkach koło Smolnik. Zebranie otworzył Kol. Tadeusz Czerwiecki – Prezes Koła, w drugim terminie z powodu braku quorum. Po wprowadzeniu sztandaru jednogłośnie wybrano Przewodniczącego Kol. Tadeusza Czerwieckiego, a Sekretarzem Kol. Karol Tomkiewicz. Zebranie odbyło się z liczbą myśliwych 18.

      Wybrano Komisję skrutacyjno-wnioskową w składzie: Kol. Jacek Szkiruć oraz Kol. Waldemar Andruczyk.

      Zarząd wręczył medale pamiątkowe Kolegom Karolowi Tomkiewicz – Król polowań indywidualnych, Królem rogaczy, Królem polowań zbiorowych oraz Królem sezonu został Kolega Tadeusz Szymańczyk, Królem lisiarzy Łukasz Grabek. 

      Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego zebrania Uchwałą 1/2019. Kolejną Uchwałą 2/2019 zostało zatwierdzone sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w roku gospodarczym 2018/19, WZCz zatwierdziło sprawozdanie Uchwałą 3/2019, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Jarosław Markowski zapoznał z jej treścią, wnioskują o udzielenie absolutorium dla Zarządu Uchwałą 4/2019. WZCz zatwierdziło bilans wraz z rachunkiem strat i zysków za rok 2018/19 Uchwałą nr 5/2019. Kolejną Uchwałą nr 6/2019 uchwalono budżet Koła na rok 2019/20. Obecni Koledzy Tadeusz Szymańczyk – członek Komisji Rewizyjnej oraz Jarosław Markowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na swoją prośbę zrezygnowali z pełnionych funkcji w Kole, na ich miejsca w głosowaniu wybrano Kolegę Jacka Szkiruć oraz Waldemara Andruczyk, na których jednogłośnie głosowało WZCz oraz zatwierdziło wybór Uchwałą 7/2019. 

Kolejnymi Uchwałami nr 8/2019 zarządzono podniesienie składki członkowskiej w Kole o 50 zł w skali roku. Uchwałą 9/2019 WZCz wnioskowało o nadanie Srebrnego Medalu Zasługi Łowieckiej Kol. Jan Cieraszewski Kol. Zdzisław Grabek. Brązowego Medalu Zasługi Łowieckiej Kolegom Tomasz Cieraszewski, Mirosław Krzywicki, Henryk Żukowski oraz Szymon Grabek.

Ostatnią Uchwałą 10/2019 zniesiono uhonorowanie Króla sezonu jako tytułu do nagrody.

      Na tym Zebranie zakończono i przewodniczący zarządził wyprowadzenie sztandaru.

 

 

 

 

Zarząd Koła Łowieckiego KAWKA w Suwałkach zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień  08.06.2019 (sobota) o godz. 17.00 w lokalu u P. Boksz w Jeglieniszkach, w przypadku braku quorum wyznacza się drugi termin na godz. 17.30, w tym samym miejscu.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków KŁ KAWKA
 2. Wprowadzenie sztandaru
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Komisji Wniosków i Komisji Skrutacyjnej
 7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia obu sprawozdań
 12. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu
 13. Przedstawienie bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok 2018/2019
 14. Przedstawienie projektu budżetu Koła na rok 2019/2020
 15. Wnioski o nadanie odznaczeń łowieckich
 16. Dyskusja oraz wolne wnioski
 17. Podjęcie uchwał w sprawach ujętych w pkt 13 – 18
 18. Głosowanie nad zgłoszonymi w trakcie zebrania wnioskami
 19. Uhonorowanie kolegów, którzy zdobyli tytuły Króla Polowań Zbiorowych, Króla Polowań Indywidualnych, Król Lisiarzy oraz Król sezonu.
 20. Wyprowadzenie sztandaru
 21. Zakończenie zebrania

Po zakończeniu zebrania przewidziana jest biesiada myśliwska

 

Łowczy Krajowy Piotr Jenoch szczegółowo omówił zrealizowane w ostatnich kilku miesiącach działania Polskiego Związku Łowieckiego mające na celu minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa na obszarze całej Polski. Poinformował także, że na dzień 30 listopada br. roczny plan łowiecki w zakresie pozyskania dzika wykonany jest na poziomie blisko 91 %. Polski Związek Łowieckie zakupił 203 chłodnie, które dzierżawią koła znajdujące się w strefie ASF. Ponadto Piotr Jenoch przedstawiał propozycje dalszych działań mających na celu obniżenie populacji dzika. Łowczy Krajowy poinformował o planowych polowaniach wielkopowierzchniowych z psami. Polowania te zaplanowane są na styczeń 2019 r. i przebiegać będą równocześnie na terenie wszystkich obwodów w danym okręgu. Pierwsze polowanie wielkopowierzchniowe odbędzie się dnia 12 stycznia 2019 r. Łowczowie Okręgowi będą koordynować wielkoobszarowe polowania na dziki.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH styczeń 2019

Data Rejon polowania Prowadzący Miejsce zbiórki
05.01.2019 Hańcza, Cisówek Z. Grabek  Smolniki
12.01.2019 Wodziłki T. Czerwiecki  Szkoła
19.01.2019 Kojle J. Markowski Smolniki
26.01.2019 Dzierwany Z. Grabek   Smolniki

Zbiórka o godz 8.00

W dniu 24 listopada 2018 przewidziana jest impreza myśliwska. Koszt takiej przyjemności to 100zł od myśliwego. Do 21 listopada prosimy wpisywać się na listę chętnych, w razie pytań kontakt do Prezesa Tadeusza Czerwieckiego.

 

Na posiedzeniu zarządu Koła Łowieckiego Kawka  w Suwałkach z dnia 26.08.2018, na podstawie statutu PZŁ § 43 ust 2 zarząd skreśla Kol. Jacka Janickiego z listy Koła Łowieckiego Kawka za nieopłacanie składek członkowskich w wyznaczonych terminach.

—————————————————-

Zarząd Koła Kawka w Suwałkach w sprawie ustalenia terminu płatności za tusze zwierzyny Uchwałą 8/2018 z dnia 09.07.2018.

Ustala się 30 – dniowy termin płatności za tusze zwierzyny grubej, wzięte na użytek własny przez myśliwego, licząc od dnia pozyskania. Termin dotyczy zwierzyny pozyskanej począwszy od 01.07.2018 r.

Zarząd Koła KAWKA w Suwałkach w sprawie naliczania odsetek za nieterminowe opłacanie należności wobec Koła Uchwałą 9/2018 z dnia 09.07.2018.

Od nieopłaconych należności na rzecz Koła naliczane są odsetki w wysokości ustawowej. Odsetki naliczane są od początku kolejnego miesiąca od tego, w którym upłynął termin płatności. W przypadku wpłaty dłużnika na konto Koła w pierwszej kolejności pokrywane są naliczone odsetki, a potem należność główna.

—————————————————-

 

Grafik uzupełnienia paśników 2018/2019

 

Data Wodziłki Dzierwany Kojle
3-16.11. M. Andruczyk H. Dembowski T. Anzulewicz
T. Szymańczyk W. Andruczyk M. Krzywicki
17.11-30.11 J. Nowikow Ł. Grabek G. Świacki
K. Tomkiewicz H. Żukowski Z. Świacki
—————- —————- —————- —————-
1- 14.12 J. Cieraszewski S. Grabek T. Czerwiecki
T. Cieraszewski Z. Grabek S. Decewicz
15- 28.12 I. Jasionowski M. Łanczkowski J. Markowski
K. Cieraszewski A. Łanczkowski J. Z. Szkiruć
29.12- 11.01 L. Pypczyński D. Naruszewicz S. Czeraszewski
W. Andruczyk J. Z. Szkiruć R. Banaszewski
12- 25.01 M. Andruczyk W. Andruczyk T. Anzulewicz
T. Szymańczyk H. Dembowski M. Krzywicki
—————- —————- —————- —————-
26.01- 8.02.02 J. Nowikow Ł. Grabek G. Świacki
K. Tomkiewicz H. Żukowski Z. Świacki
9-22.02 J. Cieraszewski S. Grabek T. Czerwiecki
T. Cieraszewski Z. Grabek S. Decewicz
23.02- 8.03 I. Jasionowski M. Łanczkowski J. Markowski
K. Cieraszewski A. Łanczkowski S. Czeraszewski

 

Pasza składowana będzie u Z. Grabka W trakcie dyżuru należy dostarczyć ją do łowiska przynajmniej dwa razy. Niezależnie od powyższego, można pobierać paszę dla potrzeb nęcenia.

 

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2018/2019

 

Data Rejon polowania Zwierzyna Prowadzący Miejsce zbiórki
10.11.2018 – Hubertowskie Dzierwany Dzik, sarna, lis, zając Z. Grabek Dzierwany, kapliczka
18.11.2018 Wodziłki Dzik, sarna, lis, zając T. Czerwiecki Szkoła
02.12.2018 Kojle Dzik, sarna, lis, zając J. Markowski Smolniki
16.12.2018 Wodziłki II Dzik, sarna, lis, zając T. Czerwiecki Kozak
23.12.2018 – Wigilijne Jeleniewo, Udziejek Dzik, sarna, lis, zając Ł. Grabek Gulbieniszki, parking
30.12.2018 Błaskowizna Dzik, sarna, lis, zając Ł. Grabek Mleczarnia, przystanek
05.01.2019 Hańcza, Cisówek Dzik, sarna, lis Z. Grabek Smolniki

Zbiórka na pierwszym polowaniu 7.45, reszta polowań godz 8.00.

Po polowaniu Hubertowskim uroczystość.

Na pierwsze polowanie Hubertowskie prośba do myśliwych o przyniesienie legitymacji myśliwskich oraz kwoty 363 zł na opłacenie składek do PZŁ.