P R O T O K Ó Ł

Z Walnego Zgromadzenia członków Koła Łowieckiego KAWKA w Suwałkach

 

         Walne Zebranie członków Koła KAWKA odbyło się 08.06.2019 (sobota) w Jeglieniszkach koło Smolnik. Zebranie otworzył Kol. Tadeusz Czerwiecki – Prezes Koła, w drugim terminie z powodu braku quorum. Po wprowadzeniu sztandaru jednogłośnie wybrano Przewodniczącego Kol. Tadeusza Czerwieckiego, a Sekretarzem Kol. Karol Tomkiewicz. Zebranie odbyło się z liczbą myśliwych 18.

      Wybrano Komisję skrutacyjno-wnioskową w składzie: Kol. Jacek Szkiruć oraz Kol. Waldemar Andruczyk.

      Zarząd wręczył medale pamiątkowe Kolegom Karolowi Tomkiewicz – Król polowań indywidualnych, Królem rogaczy, Królem polowań zbiorowych oraz Królem sezonu został Kolega Tadeusz Szymańczyk, Królem lisiarzy Łukasz Grabek. 

      Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego zebrania Uchwałą 1/2019. Kolejną Uchwałą 2/2019 zostało zatwierdzone sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w roku gospodarczym 2018/19, WZCz zatwierdziło sprawozdanie Uchwałą 3/2019, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Jarosław Markowski zapoznał z jej treścią, wnioskują o udzielenie absolutorium dla Zarządu Uchwałą 4/2019. WZCz zatwierdziło bilans wraz z rachunkiem strat i zysków za rok 2018/19 Uchwałą nr 5/2019. Kolejną Uchwałą nr 6/2019 uchwalono budżet Koła na rok 2019/20. Obecni Koledzy Tadeusz Szymańczyk – członek Komisji Rewizyjnej oraz Jarosław Markowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na swoją prośbę zrezygnowali z pełnionych funkcji w Kole, na ich miejsca w głosowaniu wybrano Kolegę Jacka Szkiruć oraz Waldemara Andruczyk, na których jednogłośnie głosowało WZCz oraz zatwierdziło wybór Uchwałą 7/2019. 

Kolejnymi Uchwałami nr 8/2019 zarządzono podniesienie składki członkowskiej w Kole o 50 zł w skali roku. Uchwałą 9/2019 WZCz wnioskowało o nadanie Srebrnego Medalu Zasługi Łowieckiej Kol. Jan Cieraszewski Kol. Zdzisław Grabek. Brązowego Medalu Zasługi Łowieckiej Kolegom Tomasz Cieraszewski, Mirosław Krzywicki, Henryk Żukowski oraz Szymon Grabek.

Ostatnią Uchwałą 10/2019 zniesiono uhonorowanie Króla sezonu jako tytułu do nagrody.

      Na tym Zebranie zakończono i przewodniczący zarządził wyprowadzenie sztandaru.