Witam Kolegów

W załączniku przesyłam rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.04.2020, w którym w paragrafie 5 pojawił się zapis, iż realizacja zadań zmierzających do ograniczenia szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach rolnych oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych u zwierząt, nie prowadzą do łamania ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. W związku z powyższym możliwe jest prowadzenie odstrzału dzików. W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu. DB

w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub
prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celu
ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym
związanych;”;


ZARZĄD KOŁA