Zarząd Koła Łowieckiego KAWKA w Suwałkach zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień  01.08.2020 (sobota) o godz. 17.00 w lokalu u H. Rzeszot w Jodoziorach, w przypadku braku quorum wyznacza się drugi termin na godz. 17.30, w tym samym miejscu.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków KŁ KAWKA
 2. Wprowadzenie sztandaru
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Komisji Wniosków i Komisji Skrutacyjnej
 7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia obu sprawozdań
 12. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu
 13. Przedstawienie bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok 2019/2020
 14. Przedstawienie projektu budżetu Koła na rok 2020/2021
 15. Dyskusja oraz wolne wnioski
 16. Podjęcie uchwał w sprawach ujętych w pkt 13 – 15
 17. Uhonorowanie kolegów, którzy zdobyli tytuły Króla Polowań Zbiorowych, Króla Polowań Indywidualnych, Król Lisiarzy oraz Król rogaczy.
 18. Wyprowadzenie sztandaru
 19. Zakończenie zebrania

Po zakończeniu zebrania przewidziana jest biesiada myśliwska

OBOWIĄZKOWO NA ZEBRANIE PRZYCHODZIMY W MUNDURACH MYŚLIWSKICH !