Zarząd Koła Łowieckiego KAWKA w Suwałkach zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień  16.06.2018 (sobota) o godz. 17.00 w lokalu u P. Tadeusza Radzewicza w Smolnikach, w przypadku braku quorum wyznacza się drugi termin na godz. 17.30, w tym samym miejscu.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków KŁ KAWKA
 2. Wprowadzenie sztandaru
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Komisji Wniosków i Komisji Skrutacyjnej
 7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia obu sprawozdań
 12. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu
 13. Przedstawienie bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok 2017/2018
 14. Przedstawienie projektu budżetu Koła na rok 2018/2019
 15. Wybory do Zarządu Koła na stanowisko Łowczego
 16. Wybory uzupełniające na członka Komisji Rewizyjnej
 17. Wybór delegata na okręgowe zjazdy delegatów
 18. Dyskusja nad wprowadzeniem króla polowań zwierzyny płowej
 19. Dyskusja o introdukcji kuropatw
 20. Wnioski o nadanie odznaczeń łowieckich
 21. Dyskusja oraz wolne wnioski
 22. Podjęcie uchwał w sprawach ujętych w pkt 13,18
 23. Głosowanie nad zgłoszonymi w trakcie zebrania wnioskami
 24. Uhonorowanie kolegów, którzy zdobyli tytuły Króla Polowań Zbiorowych, Króla Polowań Indywidualnych, Król Lisiarzy oraz Król sezonu.
 25. Wyprowadzenie sztandaru
 26. Zakończenie zebrania

Po zakończeniu zebrania przewidziana jest biesiada myśliwska