Smolniki 20.06.2018 r.

P R O T O K Ó Ł

Z Walnego Zgromadzenia członków Koła Łowieckiego KAWKA w Suwałkach

        Zebranie otworzył Kol. Tadeusz Czerwiecki – Prezes Koła. Po wprowadzeniu sztandaru jednogłośnie wybrano Przewodniczącego Kol. Tadeusza Czerwieckiego, a Sekretarzem Kol. Karol Tomkiewicz. Zebranie odbyło się z liczbą myśliwych 19.

     Wybrano Komisję skrutacyjno-wnioskową w składzie: Kol. Jacek Szkiruć oraz Kol. Sebastian Decewicz.

     Zarząd wręczył medale pamiątkowe Kolegom Waldemarowi Andruczyk – Król polowań indywidualnych oraz Król sezonu, Kolega Tomasz Cieraszewski – został Królem polowań zbiorowych, Królem lisiarzy został Kolega Łukasz Grabek.

     Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego zebrania Uchwałą 1/2018. Kolejną Uchwałą 2/2018 zostało zatwierdzone sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w roku gospodarczym 2017/18, WZCz zatwierdziło sprawozdanie Uchwałą 3/2018, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Jarosław Markowski zapoznał z jej treścią, wnioskują o udzielenie absolutorium dla Zarządu Uchwałą 4/2018. WZCz zatwierdziło bilans wraz z rachunkiem strat i zysków za rok 2017/18 Uchwałą nr 5/2018. Kolejną Uchwałą nr 6/2018 uchwalono budżet Koła na rok 2018/19. Obecny Kol. Łowczy Zdzisław Grabek na swoją prośbę zrezygnował z pełnionej funkcji w Kole, na te stanowisko w tajnym głosowaniu wybrano Kolegę Łukasza Grabka, na którego jednogłośnie głosowało WZCz oraz zatwierdziło wybór Uchwałą 7/2018. Również z funkcji członka Komisji Rewizyjnej zrezygnował Kol. Grzegorz Świacki, w tajnym głosowaniu wybrano nowego członka Kol. Tadeusz Szymańczyk Uchwałą nr 8/2018.

WZCz wybrało wybór Kol. Tadeusza Czerwieckiego jako delegata na okręgowe zjazdy delegatów, wybór zatwierdzono Uchwałą 9/2018.

Wprowadzono uhonorowanie króla polowań samców zwierzyny płowej na kolejne sezony Uchwałą nr 10/2018. Kolejną uchwałą nr 11/2018 WZCz przyjęło wniosek o introdukcji kuropatw na terenie Koła Łowieckiego oraz płatność od każdego członka koła po 60 zł na ten cel.

Uchwałą nr 12/2018 zarządzono iż koszty utylizacji tuszy dzika nakazanej przez weterynarię zarażonej włośnią, motyliczką lub ASF pokrywa koło, począwszy od 01.04.2018.

Kolejnymi Uchwałami nr 13/2018 zarządzono iż Kol. Waldemar Andruczyk został zwolniony ze składek członkowskich na rzecz KŁ KAWKA na okres dwóch lat oraz Uchwałą 14/2018 Kol. Łukasz Grabek został zwolniony również ze składek członkowskich na okres nieokreślony.

     Na tym Zebranie zakończono i przewodniczący zarządził wyprowadzenie sztandaru.

 

SEKRETARZ                                                            PRZEWODNICZĄCY